Regelgeving

Studentenstatuut

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht.
Lees verder

Onderwijs en Examenregeling

In de Onderwijs en Examenregelingen liggen de belangrijkste rechten en plichten van de student vast met betrekking tot de inhoud van de opleiding, geldigheidsduur tentamens, wijze van tentaminering, vrijstellingen en toelatingseisen, en studiebegeleiding.
Lees verder

Regeling Bindend Studieadvies

Het Leidse Studiesysteem met Bindend Studieadvies geeft de studente recht op goede begeleiding maar stelt ook eisen aan de studievoortgang.
Lees verder

Regeling toelating masteropleidingen

Aan welke eisen moet een student voldoen om een masteropleiding te kunnen
volgen?
Lees verder

Gedragscodes

Deze behandelen onder meer:

  • docenten en studenten binnen ICT en onderwijs

  • internationale student in het Hoger Onderwijs

  • omgangsnormen

  • plagiaat en wetenschappelijke integriteit

  • voertaal

Lees verder

Rechtsbescherming

Hieronder valt onder meer:

  • beroep, bezwaar en geschillen

  • ombudsfunctionaris en vertrouwenspersoon

  • klachten

Lees verder

Laatst Gewijzigd: 16-02-2012